Wykonanie elewacji remizy OSP w Pomieczyskiej Hucie

Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcych 30 000 euro pn.:

 Wykonanie elewacji remizy OSP w Pomieczyskiej Hucie

Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pón. zm.).

 

Znak sprawy: KM.7031.25.65.2016.DM

TERMIN SKADANIA OFERT: 26.09.2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 
Wykonanie analizy i koncepcji przestrzennej

Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie usug o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcych 30 000 euro pn.:

 Wykonanie analizy i koncepcji przestrzennej dla kierunków zmian w strukturze funkcjonalno - przestrzennej miasta Kartuz

Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pón. zm.).

 

Znak sprawy: R.042.2.2016

TERMIN SKADANIA OFERT: 27.09.2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

23-09-2016

 
IZ.271.14.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postpowania prowadzonego pn.: „Budowa wza integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi - etap I: Budowa dworca w Kartuzach oraz przebudowa z rozbudow ul. Kolejowej oraz parkingów w Kartuzach wraz z infrastruktur techniczn”.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa wza integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi - etap I: Budowa dworca
w Kartuzach oraz przebudowa z rozbudow ul. Kolejowej oraz parkingów w Kartuzach wraz z infrastruktur techniczn”
, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

- który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen: 9.672.036,75 z oraz okres gwarancji 120 miesicy liczc od daty zakoczenia realizacji przedmiotu zamówienia.

 

W/w Wykonawca uzyska cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres udzielonej gwarancji – 5%).

>> peny tekst >>
 
IZ.271.25.2016 Budowa i przebudowa drg gruntowych na terenie Gminy Kartuzy

W dniu 02.09.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  304519 - 2016 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa i przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Kartuzy.

Remont istniejcych nawierzchni dróg Gminy Kartuzy, remont murku oporowego

 

Znak sprawy: IZ.271.25.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

3) Dokumentacja dla Czci nr 1

4) Dokumentacja dla Czci nr 2

5) Dokumentacja dla Czci nr 3

6)Opis uzupeniajcy do murku oporowego

 

06-09-2016


19-09-2016

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia

 

 
IZ.271.29.2016 Zagospodarowanie Rynku w Kartuzach

W dniu 01.09.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  304182 - 2016 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zagospodarowanie Rynku w Kartuzach – etap I w ramach zadania „Rewitalizacja Kartuz – Gminny Program Rewitalizacji Kartuz”

 

Znak sprawy: IZ.271.29.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

3) Projekt budowlany

4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR)

5) Przedmiary

06-09-2016


13-09-2016


15-09-2016


19-09-2016

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia

 
 
IZ.271.28.2016 Przebudowa ul. apalickiej/Prokowskiej - droga transportu rolnego 2016 r.

W dniu 01.09.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  304184 - 2016 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Przebudowa ul. apalickiej/Prokowskiej - droga transportu rolnego 2016 r.

 

Znak sprawy: IZ.271.28.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

3) Uproszczony projekt budowlany

4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR)

5) Przedmiar


16-09-2016 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia 

 
IZ.271.27.2016 Zakup i dostawa zabawek do Orodkw Wychowania Przedszkolnego

W dniu 26.08.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  303159 - 2016 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Zakup i dostawa zabawek do nowo utworzonych Orodków Wychowania Przedszkolnego dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzcym

 

Znak sprawy: IZ.271.27.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zacznikami

 

02.09.2016 r.

 

08.09.2016 r.


13-09-2016 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia 

 
IZ.271.24.2016 Zakup i dostawa mebli i wyposaenia do Orodkw Wychowania Przedszkolnego

W dniu 26.08.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  303014 - 2016 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Zakup i dostawa mebli i wyposaenia do nowo utworzonych Orodków Wychowania Przedszkolnego dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzcym

 

Znak sprawy: IZ.271.24.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zacznikami

 

02-09-2016 r.


 06-09-2016

06-09-2016 r.

 

13-09-2016

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia  

 
IZ.271.18.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach. (Znak sprawy: IZ.271.18.2016).

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

Przedsibiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usugowe

SOMBUD Mirosaw Socha

83-314 Somonino, ul. Ceramiczna 1A

- który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen: 233.700,00 z oraz okres gwarancji 60 miesicy liczc od daty zakoczenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyska cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

 

 

>> peny tekst >>
 
IZ.271.21.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postpowania prowadzonego pn.: Adaptacja pomieszcze Szkoy Podstawowej nr 2 w Kartuzach przy ul. Wzgórze Wolnoci 1, Szkoy Podstawowej w apalicach przy ul. Szkolnej 2, Zespou Szkó w Kiepinie przy ul. Szkolnej 29 oraz Zespou Szkó w Staniszewie, Staniszewo 2A na potrzeby orodków wychowania przedszkolnego.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia przedmiotowego postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

1) Odnonie Czci nr 1 zamówienia - Zakad Remontowo – Budowlany KRASBUD Ryszard Krause, 83-300 Smtowo Chmieleskie, ul. Polna 27c

Wykonawca zaoferowa realizacj Czci nr 1 zamówienia za cen 237.327,86 z brutto oraz okres gwarancji 36 m-cy

2) Odnonie Czci nr 3 zamówienia - Zakad Usugowo - Handlowy ELMAR Roman Lila, apalice, ul. Prokowska 6, 83-300 Kartuzy

Wykonawca zaoferowa realizacj Czci nr 3 zamówienia za cen 185.374,75 z brutto oraz okres gwarancji 36 m-cy

Wskazani Wykonawcy uzyskali cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert dla poszczególnych Czci zamówienia (kryterium: cena – 95%, oferowany okres gwarancji – 5%).

 

Z uwagi na brak ofert na Cz nr 2 i 4 zamówienia, postpowanie w tych czciach zostao uniewanione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

 

>> peny tekst >>
 
IZ.271.19.2016 Informacja o wyborze oferty

Dotyczy:      postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie 7 odcinków nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Kartuzy w 2016 r. (Znak sprawy: IZ.271.19.2016).

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie 7 odcinków nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Kartuzy w 2016 r., na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

- który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen: 598.971,66 z oraz okres gwarancji 60 miesicy liczc od daty zakoczenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyska cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

>> peny tekst >>
 
IZ.271.20.2016 Informacja o wyborze oferty

Dotyczy:      postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: wiadczenie usug przewozowych dzieci i modziey do szkó Gminy Kartuzy (znak sprawy: IZ.271.20.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „wiadczenie usug przewozowych dzieci i modziey do szkó Gminy Kartuzy”, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. S.K.

83-330 ukowo, ul. Armii Krajowej 1D

który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen w wysokoci:

  • Cz nr 1 – 116.402,83 z brutto
  • Cz nr 2 – 418.229,03 z brutto

oraz uzyska tym samym najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, termin patnoci – 5%).

>> peny tekst >>
 
IZ.271.16.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postpowania prowadzonego pn.: „Budowa cigu pieszo- rowerowego przy DW 211 odcinek Dzierno - Kartuzy”.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa cigu pieszo- rowerowego przy DW 211 odcinek Dzierno - Kartuzy”, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

- który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen: 197.175,33 z oraz okres gwarancji 60 miesicy liczc od daty zakoczenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyska cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

>> peny tekst >>
 
IZ.271.13.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postpowania prowadzonego pn.: „Termomodernizacja placówek owiatowych – przedszkola i szkoy w Zespole Ksztacenia i Wychowania w Brodnicy Górnej zlokalizowanej na terenie dziaki nr 384/8 i nr 235/1 obrb geodezyjny Brodnica Górna”.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja placówek owiatowych – przedszkola i szkoy w Zespole Ksztacenia i Wychowania
w Brodnicy Górnej zlokalizowanej na terenie dziaki nr 384/8 i nr 235/1 obrb geodezyjny Brodnica Górna”, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

Zakad Usugowo Handlowy „Saw – Bud” Sawomir Strzakowski, 26-631 Jastrzbia, Owadów 93

- który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen: 1.447.896,02 z oraz okres gwarancji 60 miesicy liczc od daty zakoczenia realizacji przedmiotu zamówienia. W/w Wykonawca uzyska cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

>> peny tekst >>
 © 2016 GMINA KARTUZY - zam�wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzajcych: 1149911
herb Kartuz
your IP is: 54.227.72.69, proxy: 54.227.72.69, host: ec2-54-227-72-69.compute-1.amazonaws.com (54.227.72.69)