IZ.271.11.2016 Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach o urządzenie do transportu ...

W dniu 13.05.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 121302-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARTUZACH O URZĄDZENIE DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Znak sprawy: IZ.271.11.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja Projektowa

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

5) Przedmiar

 

23-05-2016 r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

2) Wyjaśnienia nr 1 i Modyfikacja nr 1

3) Zmodyfikowany załącznik nr 1

4) Zmodyfikowany wzór umowy

 

25-05-2016 

1) Wyjaśnienia nr 2

 

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.10.2016 Wykonanie dokumentacji technicznej

W dniu 13.05.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 120372-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PN.: PROJEKT KOLEKTORA PRZESYŁOWEGO ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z SOŁECTWA KIEŁPINO DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA W DZIERŻĄŻNIE ORAZ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W KIEŁPINIE I W GRZYBNIE

 

Znak sprawy: IZ.271.10.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.7.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Modernizacja boisk asfaltowych na wielofunkcyjne boiska poliuretanowe wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem boisk”

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja boisk asfaltowych na wielofunkcyjne boiska poliuretanowe wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem boisk”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

F.H.U. AUTO-SPORT Ireneusz Konkel
Cieszenie 7D, 83-334 Miechucino

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 615.000,00 oraz okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).
>> pełny tekst >>
 
OŚ.6324.2016.OG Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

 „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w mieście Kartuzy w ramach zadania polegającego na zagospodarowaniu zlewni jezior kartuskich”

 

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

 Znak sprawy: OŚ.6324.2016.OG

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.05.2016 r. godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
10-05-2016 r.
 
IZ.271.9.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja ulicy Sędzickiego w Kartuzach”. (IZ.271.9.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja ulicy Sędzickiego w Kartuzach, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy: 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 835 445,57 oraz okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

 

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.8.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach – Etap I(IZ.271.8.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach – Etap I, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o.

83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26

 

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 398 999,00 oraz okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.5.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy Górnej” (IZ.271.5.2016)

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy Górnej”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radosław Lica

83-324 Brodnica Górna,

ul. Ks. Bernarda Szuty 16

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 234.577,00 zł oraz okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%)

>> pełny tekst >>
 
Wykonanie rozbiórki budynków przy ulicy Szkolnej w Kartuzach
Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:
 
„Wykonanie rozbiórki budynków przy ulicy Szkolnej w Kartuzach”
 
Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
 
Znak sprawy: IZ.7011.3.1.2016.DK 
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.04.2016 r. godz. 12:00

 
Dokumenty do pobrania:


20-04-2016 r.


05-05-2016 r.

 
IZ.271.7.2016 Modernizacja boisk asfaltowych na wielofunkcyjne boiska poliuretanowe wraz z ...

W dniu 31.03.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 73060-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Modernizacja boisk asfaltowych na wielofunkcyjne boiska poliuretanowe wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem boisk

 

Znak sprawy: IZ.271.7.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji boiska w Staniszewie (projekt budowlany, STWiOR, przedmiar) ,

4) Dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji boiska w Prokowie (projekt budowlany, STWiOR, przedmiar) ,

5) Dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji boiska w Łapalicach (projekt budowlany, STWiOR, przedmiar) .

 

08-04-2016

Wyjaśnienia nr 1

 

13-04-2016

1) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia nr 2 i Modyfikacja nr 1 treści SIWZ

3) Dokumentacja projektowa wraz z zaktualizowanym przedmiarem robót dla boiska w Staniszewie

4) Dokumentacja projektowa wraz z zaktualizowanym przedmiarem robót dla boiska w Prokowie

5) Dokumentacja projektowa wraz z zaktualizowanym przedmiarem robót dla boiska w Łapalicach

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.6.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:    postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie gminy Kartuzy  (IZ.271.6.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie gminy Kartuzy”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

ELWOZ Sp. z o.o.

83-334 Miechucino, Szklana 44,

Oddział Sierakowice ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 419.850,00 zł oraz termin płatności 30 dni

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, termin płatności – 5%).
>> pełny tekst >>
 
IZ.271.9.2016 Modernizacja ulicy Sędzickiego w Kartuzach

W dniu 24.03.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 67940-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Modernizacja ulicy Sędzickiego w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.9.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

4) Dokumentacja Projektowa

 

06-04-2016 

1) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia nr 1 i Modyfikacja nr 1

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.8.2016 Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach- etap I

W dniu 24.03.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 30841-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:


Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach - etap I

 

Znak sprawy: IZ.271.8.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja Projektowa

 

08-04-2016

Wyjaśnienia nr 1 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.4.2016 Informacja o wyborze oferty

Dotyczy:    postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Bieżące naprawy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Kartuzy w 2016 roku”  (IZ.271.4.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Bieżące naprawy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Kartuzy w 2016 roku”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o.

83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 138.006,00 zł oraz okres gwarancji równy 36 miesięcy

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%)

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.2.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa Skrzyżowania ul. 3 Maja – Parkowa w Kartuzach”  (IZ.271.2.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa Skrzyżowania ul. 3 Maja – Parkowa w Kartuzach”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 40.687,77 oraz okres gwarancji równy 42 miesiące

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

 

 

>> pełny tekst >>
 
Zobacz też…© 2016 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1082328
herb Kartuz
your IP is: 54.198.39.128, proxy: 54.198.39.128, host: ec2-54-198-39-128.compute-1.amazonaws.com (54.198.39.128)