IZ.271.20.2016 Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do szkół Gminy Kartuzy

W dniu 27.07.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  164011 - 2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ GMINY KARTUZY

 

Znak sprawy: IZ.271.20.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.21.2016 Adaptacja pomieszczeń .... na potrzeby ośrodków wychowania przedszkolnego

W dniu 20.07.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 146175-2016 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach przy ul. Wzgórze Wolności 1, Szkoły Podstawowej w Łapalicach przy ul. Szkolnej 2, Zespołu Szkół w Kiełpinie przy ul. Szkolnej 29 oraz Zespołu Szkół w Staniszewie, Staniszewo 2A na potrzeby ośrodków wychowania przedszkolnego 

 

Znak sprawy: IZ.271.21.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja techniczna dla Części nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dla Części nr 2 zamówienia

5) Dokumentacja techniczna dla Części nr 3 zamówienia

6) Dokumentacja techniczna dla Części nr 4 zamówienia

 

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.19.2016 Wykonanie 7 odcinków nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych

W dniu 19.07.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 144155-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Wykonanie 7 odcinków nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Kartuzy w 2016 r.

 

Znak sprawy: IZ.271.19.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja

 

25-07-2016 r.

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2) Modyfikacja nr 1

3) Aktualna dokumentacja dla przebudowy drogi gminnej w Kaliskach, dz. 15

 

28-07-2016 r.

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2) Wyjaśnienia nr 1 i Modyfikacja nr 2

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.16.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postępowania prowadzonego pn.: „Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy DW 211 odcinek Dzierżążno - Kartuzy”.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy DW 211 odcinek Dzierżążno - Kartuzy”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 197.175,33 zł oraz okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

>> pełny tekst >>
 
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń przyległych do hali basenowej

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń przyległych do hali basenowej w budynku pływalni miejskiej w Kartuzach

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

Znak sprawy: KM.7011.17.2016.ZŁ

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.07.2016 r. godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.13.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postępowania prowadzonego pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych – przedszkola i szkoły w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej zlokalizowanej na terenie działki nr 384/8 i nr 235/1 obręb geodezyjny Brodnica Górna”.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych – przedszkola i szkoły w Zespole Kształcenia i Wychowania
w Brodnicy Górnej zlokalizowanej na terenie działki nr 384/8 i nr 235/1 obręb geodezyjny Brodnica Górna”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

Zakład Usługowo Handlowy „Sław – Bud” Sławomir Strzałkowski, 26-631 Jastrzębia, Owadów 93

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 1.447.896,02 zł oraz okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.14.2016 Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi - etap I

W dniu 11.07.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 129833-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi - etap I: Budowa dworca w Kartuzach oraz przebudowa z rozbudową ul. Kolejowej oraz parkingów w Kartuzach wraz z infrastrukturą techniczną 

 

Znak sprawy: IZ.271.14.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja projektowa

4) STWiOR

5) Przedmiar

 

15.07.2016 r.

 

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.12.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postępowania prowadzonego pn.: „Przebudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach”.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „APOLLO” Piotr Lubecki

83-400 Kościerzyna, Nowa Wieś 39/1

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 962.195,33 zł oraz okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.17.2016 Adaptacja pomieszczeń .... na potrzeby ośrodków wychowania przedszkolnego

W dniu 01.07.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 114009-2016 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach przy ul. Wzgórze Wolności 1, Szkoły Podstawowej w Łapalicach przy ul. Szkolnej 2, Zespołu Szkół w Kiełpinie przy ul. Szkolnej 29 oraz Zespołu Szkół w Staniszewie, Staniszewo 2A na potrzeby ośrodków wychowania przedszkolnego 

 

Znak sprawy: IZ.271.17.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja techniczna dla Części nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dla Części nr 2 zamówienia

5) Dokumentacja techniczna dla Części nr 3 zamówienia

6) Dokumentacja techniczna dla Części nr 4 zamówienia

 

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowień publicznych - w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta

 

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.18.2016 Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach

W dniu 01.07.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 114597-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.18.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja

4) Rysunek nr 1- Oświetlenie zewnętrzne

5) Rysunek nr 2- Alejki, ławki, kosze, schody

 

15.07.2016 r.

1) Treść zmiany ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Modyfikacja nr 1 treści SIWZ z dnia 15.07.2016 r.

 

18.07.2016 r.

1) Wyjasnienia nr 1 do treści SIWZ z dnia 18.07.2016 r.

2) Załącznik do pytania złożonego przez Wykonawcę

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.15.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z publicznych pojemników zlokalizowanych na terenie miasta i Gminy Kartuzy”. (IZ.271.15.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z publicznych pojemników zlokalizowanych na terenie miasta i Gminy Kartuzy”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

PHU SANIKO Andrzej Koszałka, 83-300 Kartuzy, ul. Ceynowy 8/1

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 599.000,00 zł oraz termin płatności 30 dni.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, termin płatności – 5%)

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.16.2016 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 211

W dniu 20.06.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 93979-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 211 odcinek Dzierżążno - Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.16.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.13.2016 Termomodernizacja placówek oświatowych- przedszkola i szkoły w ZKiW w Brodnicy Górnej

W dniu 08.06.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 76389-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - PRZEDSZKOLA I SZKOŁY W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BRODNICY GÓRNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE DZIAŁKI NR 384/8 I NR 235/1 OBRĘB GEODEZYJNY BRODNICA GÓRNA

 

Znak sprawy: IZ.271.13.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja Szkoła

4) Dokumentacja Przedszkole

 

17-06-2016

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.12.2016 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizacja budynku SP1

W dniu 07.06.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 73269-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KARTUZACH

 

Znak sprawy: IZ.271.12.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja Projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i Przedmiarami

>> pełny tekst >>
 © 2016 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1112688
herb Kartuz
your IP is: 54.224.34.226, proxy: 54.224.34.226, host: ec2-54-224-34-226.compute-1.amazonaws.com (54.224.34.226)